مرکز تکنولوژی

مرکز تکنولوژی

مرکز تکنولوژی

فعالیت این مرکز در چهار حوزه اصلی به شرح زیر معطوف میگردد :

·         حوزه مستندسازی و تدوین تکنولوژی

·         حوزه مدیریت تکنولوژی و نوآوری

·         حوزه صدور خدمات مهندسی (انتقال تکنولوژی)

·         حوزه ارزیابی و نظارت تکنولوژی


دانلود کاتالوگ مراکز تکنولوژی اصلاح