مرکز بازرسی فنی و کیفیت

مرکز بازرسی فنی و کیفیت

مرکز بازرسی فنی و کیفیت

     مرکز بازرسی فنی و کیفیت به منظور نظارت شخص سوم بر کیفیت تولیدات دفاعی و ارزیابی انتخاب و عملکرد شرکت‏های همکار دفاعی و ارتقای آن‌ها که به عنوان تأمین‌کنندگان قطعات و مجموعه‏هایی که در نهایت در محصولات دفاعی بکار گرفته می‏شوند، ایجاد گردیده است.

     این مرکز خدمات بازرسی فنی مورد نیاز در محل صنایع تابعه و تأمین‌کنندگان را در مراحل مختلف فرایندهای مربوطه مطابق نمودار 1 پاسخ می‏دهد و با سازمان‌دهی و برنامه‏ریزی اجرای عملیات بازرسی و ارزیابی فنی (Inspection & Assessment) تحت استاندارد ویژه سازمان‏های بازرسی کننده (ISO/IEC 17020 2012) ضریب اطمینان از تحقق الزامات مورد نظر مدیران و کارشناسان را ارتقای نسبی می‏دهد.

     شبکه بازرسان ورزیده و آموزش دیدة ما که غالباً از همکاران بازنشسته و خبرة دفاعی درحوزه‏های مختلف صنعتی هستند، در گستره جغرافیایی کشور هم‏طراز معتبرترین شرکت‏های بازرسی داخلی و متفاوت در خدمات و هزینه در دسترس شما قرار دارد.

خدمات بازرسی مرکز :

دانلود کاتالوگ شرکت کیفیت آزما اسپادانا